1.     Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Guardias, hierna te noemen “Verkoper”, aan of met een derde, hierna te noemen “Koper”.
 • Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.
 • Koper geldt niet als (handels-)agent of distributeur van Verkoper, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

2.     Aanbieding

 • Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven aan Verkoper in catatalogi, brochures etc. binden haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt.
 • Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voorzover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruit betaling.

3.     Prijzen

 • De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 • Tenzij anders overeengekomen, wordt voor orders vracht- en verpakkingskosten doorberekend.
 • Voor reparatie, inhuis en montagewerkzaamheden, anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de, op het moment van afgifte van de zaken geldende, reparatie- en montagetarieven (inzake arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is dan wel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoeks en administratiekosten verschuldigd.
 • Verkoper behoudt zicht het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.
 • Indien toeleveranciers van Verkoper hun prijzen verhogen, is Verkoper gerechtigd de door hem met Koper overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een inter communautaire levering of anderszins), staat Koper er voor in, dat hij, in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

4.     Levering / uitvoering

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, vindt levering plaats tot achter de eerste deur, begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een, met een normale vrachtauto, te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd, zijn voor rekening van de Koper. Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 • Verkoper behoudt zicht het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren alsmede tot meer- of minderlevering van 10% bij, op speciale bestelling vervaardigde, goederen.
 • Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 • Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
 • Verkoper is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

5.     Eigendomsvoorbehoud

 • Verkoper behoudt zicht het eigendom voor, van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper, verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • De geleverde zaken kunnen door koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden door verkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.
 • Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden tengevolge van de levering, aan die derden van zaken, waarop het onder 6.1. vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alsdan alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

6.     Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
 • Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen dertig dagen na de datum van aflevering of geleverde diensten in geval dit bedrag € 5.000,– (inclusief omzetbelasting) of minder beloopt; en 50% op de datum dat de bestelling wordt geplaatst, 50 % binnen dertig dagen na (de eerste) aflevering of na geleverde diensten, in geval het factuurbedrag hoger is dan € 5.000,– (inclusief omzetbelasting).
 • Indien verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Door Koper gedane betalingen, strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
 • Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen contante betaling dan wel leveringen onder rembours te verlangen.
 • Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
 • Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7.     Retournering / reclamering

 • Koper is gerechtigd de, door Verkoper, aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan voor eigen rekening en risico te retourneren. De Koper heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaard-assortiment van Verkoper (zoals opgenomen in de webshop) behoren; indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten; en/of de zaken zijn ingehuisd. (d.w.z. afgeleverd / opgesteld / gemonteerd op de plaats van gebruik) door Verkoper. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
 • Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te kunnen beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco’s zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden geleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
 • Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 • Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
 • Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
 • Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de, aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

  Het retouradres voor de producten is
  Guardias
  Mercuriusweg 30
  3771 NC Barneveld
  Nederland

8.     Garantie

 • Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keus de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.
 • De garantietermijn beloopt zes maanden, ingaande op de dag van levering aan Koper.
 • Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
 • Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
 • Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan, vindt plaats voor rekening en risico van Koper en na voorafgaand overleg met Verkoper.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval:

gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 • het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik;
 • normale slijtage;
 • reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, koper daaronder begrepen;
 • gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
 • gebruik in een agressieve omgeving;
 • ieder van buitenaf komend onheil; … etc.
 • beschadigingen van het exterieur.
  • Indien Koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.

9.     Aansprakelijkheid

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is.

10.    Afstand van recht

Indien Koper in het kader van een beroep op garantie of een reparatie- of montage-opdracht een zaak heeft afgegeven en niet binnen drie maanden, nadat de afgegeven zaak, danwel een vervangende zaak (wederom) te zijnen beschikking staat, de desbetreffende zaak heeft afgehaald dan wel hij geweigerd heeft de rembourskosten te voldoen en de zaken deswege niet bij hem zijn afgeleverd, wordt hij geacht afstand te hebben gedaan van de zaak ten behoeve van Verkoper en vrijwaart hij Verkoper voor alle aanspraken (van derden) terzake, tenzij Koper bewijst dat hij wegens een hem niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is geweest de zaak af te halen of aan te nemen.

11.    Niet toerekenbare tekortkoming

 • Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming voor Verkoper: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven van leveranciers, alsmede alle omstandigheden waardoor Verkoper in de normale uitoefening van zijn bedrijf wordt belemmerd.
 • In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin hij niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, dan wel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortdurend, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

12.    Intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
 • Onverminderd het in art. 13.1. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

13.    Ontbinding

 • In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
 • de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten, één en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
  • Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:
 • de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
 • die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;één en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
  • In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde (n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.
  • De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in artikel 6:287 lid 2 BW.

14.    Toepasselijk Recht

 • Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Nederlandse rechter.

15.    Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking , die niet aan vernietiging blootstaat